Slovnični seminar

Slovnični seminar

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:60

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Ilc Gašper

Vsebina

Pri predmetu se študenti in študentke seznanijo z osnovami metodologije jezikoslovnega raziskovanja (pridobivanje jezikovnih podatkov, različna jezikovna orodja, kvantitativna in kvalitativna analiza podatkov, interpretacija rezultatov).
Pri predmetu se obravnavajo izbrane vsebine angleške slovnice z vidika različnih sodobnih jezikoslovnih pristopov. Področja analize vključujejo, na primer, samostalniško besedno zvezo (npr. raba členov, besedotvorni procesi, saški rodilnik), glagolsko besedno zvezo (npr. glagolski vid, deleksikalni glagoli itd.), pridevniško, prislovno in predložno besedno zvezo, rabo ločil, skladenjsko analizo povedi, udeleženske vloge, logične operatorje, členitev po aktualnosti, jezikovne variante angleščine, ustaljene besedne zveze, korpusno analizo itd.
Seminarsko delo omogoča študentom razvijanje kompetenc s področja jezikoslovne metodologije in jezikoslovnega opisa.