Sociolingvistika in analiza diskurza

Sociolingvistika in analiza diskurza

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Pihler Ciglič Barbara

Vsebina

- Temeljna področja sociolingvistike (variabilnostno jezikoslovje, etnografija govora, analiza konverzacije, jeziki v stiku, zvrstnostna teorija ...)
- Terminološki vidiki (jezikovna in govorna skupnost, diglosija, idiolekt, sociolekt, jezikovna spremembam besedilo, diskurz ...)
- Metodologije in tehnike sociolingvističnih raziskav
- Analiza diskurza. Razlike med ustnim in pisnim diskurzom.
- Oblike ustnega diskurza v španščini in primerjava s slovenščino, Besedilnovrstne značilnosti in struktura bustnih diskurzov
- Nebesedni elementi ustnega sporočanja.
- Prozodične prvine ustnega sporočanja. Parajezik.