Sociologija religije

Sociologija religije

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Zalta Anja

Jezik, kultura in religija: individualno in kulturno/družbeno v religiji; sveto, mit in ritual, magija, mistika;teizem in ateizem; oblike organiziranosti religij, tipologije religij, vprašanje religijskega razvoja. Glavne teoretske tradicije in sodobne usmeritve v sociologiji religije: Marx, Durkheim, Weber, Simmel; strukturalno-funkcionalistična in sistemska usmeritev: Parsons, Luhmann; fenomenološka: Luckmann, Berger; sociologija religije in antropologija: Malinowski, Mauss, Levi Strauss, M.Douglas. Temeljne teme in koncepti sodobne sociologije religije: sekularizacija in revitalizacija; ljudska religioznost, nova religiozna gibanja in »nova duhovnost«; civilna religija, nacionalne in politične ideologije in/kot religije; država, organizirane religije in civilna družba; religija in post moderna: privatizacija in deprivatizacija (javne) religije. Empirične sociološke raziskave religioznosti v Sloveniji in Evropi: metode raziskovanja in kritično vrednotenje rezultatov.

Osnovna literatura:
- Flere, Sergej, Kerševan, Marko: Religija in (sodobna) družba: uvod v sociologijo religije. Ljubljana: ZPS, 1995 (zbirka Alfa, 1995, 1).
- Kerševan, Marko: Religija kot družbeni pojav. Ljubljana, Mladinska knjiga, 1975 (zbirka Tokovi).
- Davie, Grace: Religija v moderni Evropi, Ljubljana, FDV, 2005.
- Luckmann, Thomas: Nevidna religija. Ljubljana, Krtina, 1997.
- Stark, R. in Bainbridge, W. S.: Teorija religije, FDV, Ljubljana, 2007.
- Weber, Max: Izbrani spisi iz sociologije religije, Studia Humanitatis, Ljubljana, 2015.
- Weber, Max: Protestantska etika in duh kapitalizma, Studia Humanitatis, Ljubljana, 1993.
- Cazeneuve, Jean: Sociologija obreda, Studia Humanitatis, Ljubljana, 1986.
- Otto, Rudolf: Sveto: o iracionalnem v ideji božjega in njegovem razmerju do racionalnega, Ljubljana, Nova revija, zbirka Herion, 1993.
- Freud, Sigmund: Spisi o družbi in religiji: Prihodnost neke iluzije. Ljubljana, Analecta, 2007.
- Ulrich Beck: (Lastni Bog): Mir namesto resnice? Prihodnost religij v svetovni družbi tveganja, Beletrina, Ljubljana 2002.
- Bellah, Robert N. 1990. Civilna religija v Ameriki. Nova revija 104 (IX)
- Črnič, Aleš: Na vodnarjevem valu, FDV, Ljubljana, 2012.

Dodatna literatura:
- Berger, Peter: The Many Altars of Modernity, De Gruyter, 2014.
- Spickard, James: Alternative Sociologies of Religion: Through Non-Western Eyes, New York University Press, 2017.
- Mcguire, Meredith: Religion: The Social Context. Belmont, 1996.
- Kerševan, Marko: Svoboda za cerkev, svoboda od cerkve, Sophia 2005.
- Vrcan, Srđan: Od krize religije k religiji krize: prilog raspravi o religiji u uvjetima suvremene krize, Zagreb, Školska knjiga, 1986.
- Haralambos, Michael: Sociologija, DZS, 1999. (Poglavje o religiji).

Predpostavlja se primerjalno poznavanje velikih sodobnih svetovnih religij (npr. eno od spodaj navedenih ali drugih preglednih strokovnih del):
A comparative knowledge of the great modern world religions is assumed (eg one of the following or other review professional works):

Eliade, Mircea: Zgodovina religioznih verovanj in idej, Ljubljana, DZS, 1996.
Smith, H.: Svetovne religije, Maribor, Obzorja, 1996.