Špansko glasoslovje in besedotvorje

Špansko glasoslovje in besedotvorje

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 45

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: asist. Veselko Vita, prof. dr. Pihler Ciglič Barbara

Predmet obsega dva vsebinska sklopa:

GLASOSLOVJE
- mesto fonetike in fonologije v jezikoslovju,
- temeljni pojmi glasoslovja (fonem, alofon, zlog, dvoglasniki, troglasniki in zevi, odnos fonem-grafem, …),
- govorila in artikulacijske značilnosti španskih soglasniških in samoglasniških glasov,
- onosintaksa,
- mednarodna fonetična abeceda (AFI – IPA) in transkripcija,
- razlike med evropsko in ameriško španščino in med slovenskim in španskim jezikom.

BESEDOTVORJE
- osnovni pojmi besedotvorja (podstava, obrazilo,…),
- vrste morfemov in njihov pomen,
- temeljni besedotvorni postopki (izpeljava, zlaganje in sklapljanje, sestavljanje),
- tvorba samostalniških in pridevniških besed, glagolov in prislovov,
- besedotvorje glagola. fleksija glagola (pravilni, nepravilni, delno nepravilni glagoli).

- HIDALGO NAVARRO, A. (2006): Aspectos de la entonación espanola: viejos y nuevos enfoques. Madrid: Arco/Libros.
- Handbook of the International Phonetic Association. A guide to the use of the International Phonetic Alphabet. Cambridge University Press, 1999.
- IRIBARREN, M. C. (2005): Fonética y fonología espanolas. Madrid: Síntesis.
- MARKIČ, J. (2002): »Breve estudio contrastivo entre los sistemas fonético-fonológico del espanol y del esloveno y su aplicación en la ensenanza del espanol a hablantes eslovenos«, Verba Hispanica, X; 101-108.
- MUNOZ-BASOLS, J.; MORENO, N.; TABOADA, I., LACORTE M. (2017): Introducción a la lingüística hispánica actual: teoría y práctica. London in New York: Routledge.
- REAL ACADEMIA ESPANOLA Y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPANOLA (2011): Nueva gramática de la lengua espanola. Fonética y fonología. Madrid: Espasa
- QUILIS, A., FERNÁNDEZ J. A. (1997): Curso de fonética y fonología espanolas. Madrid: CSIC.
- QUILIS, A. (1997): Principios de fonología y fonética espanolas. Madrid: Arco/Libros.
- QUILIS, A. (1999): Tratado de fonología y fonética espanolas. Madrid: Gredos.
- TOPORIŠIČ, J. (1984): Slovenska slovnica. Maribor: Založba Obzorja. (ustrezna poglavja)

- ALVAR EZQUERRA, M. (1993): La formación de palabras en espanol. Madrid: Arco/Libros.
- BOSQUE, I., DEMONTE, V. (ur.) (1999): Gramática descriptiva de la lengua espanola. Madrid: Espasa.
- GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ, M. (2011): Cuestiones de morfología espanola. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces.
- LANG, M. F. (1992): Formación de palabras en espanol. Morfología derivativa productiva en el léxico moderno. Madrid: Cátedra.
- GONZÁLEZ HERMOSO, A. (2002): Conjugar es fácil. Madrid: Edelsa.
- MARKIČ, J., PIHLER, B., RODRÍGUEZ DÍAZ DEL REAL, A., SANTIAGO ALONSO, G. M., ŠIFRAR KALAN, M. (2008): El verbo en espanol, Ejercicios prácticos. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
- MARKIČ, J. (2006): El verbo en espanol- Aspectos teóricos de la morfosintaxis del verbo espanol. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete..
- PÉREZ CINO, W. (2002): Manual práctico de formación de palabras en espanol. Madrid: Editorial Verbum.
- REAL ACADEMIA ESPANOLA Y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPANOLA (2010): Nueva gramática de la lengua espanola. Manual. Madrid: Espasa-Calpe.
- VARELA ORTEGA, S. (2005): Morfología Léxica: La formación de palabras. Madrid: Gredos.

Strokovna literatura se sproti dopolnjuje z novejšimi izdajami. / The literature will be subject to update.