Stilistika poljskega jezika v teoriji in praksi

Stilistika poljskega jezika v teoriji in praksi

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia, lekt. mag. Nowak Marta

Vsebina

Različni pristopi k obravnavanju besedilnega sloga ter različna pojmovanja stila.
Funkcionalna stilistika.
Pragmatična stilistika.
Stilistična sredstva dodajanja (npr. ponavljanja) in izpuščanja (npr. elipsa).
Stilistične figure (tropi: metafore, personifikacija, sinestezija, sinekdoha in metonimija, perifraza, parafraza, parabola…)
Fonostilistična sredstva (rima, ritem, glasovno barvanje in glasovna simbolika).