Struktura ruskega jezika - fonetika in fonologija

Struktura ruskega jezika - fonetika in fonologija

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Uhlik Mladen

Vsebina

Uvod v študij ruskega jezika:
Pojem knjižnega jezika in njegova socialna in funkcionalna razčlenjenost. Ruski knjižni jezik kot temeljni cilj našega spoznavanja. Uvod v opis jezikovnega sistema (izhajajoč iz strukturalnega pristopa): znakovna narava jezika, jezik in govor, jezikovne ravnine.
2. Fonetika kot prva jezikovna ravnina. Uvod v splošno artikulacijsko fonetiko. Opis ruskih glasov. Fonetična transkripcija. Pomembne lastnosti ruskega glasovnega sistema, zlasti glede na slovenščino: redukcija nenaglašenih samoglasnikov, mehki in trdi soglasniki, njihov vpliv na samoglasnike, glasovi, ki se bistveno razlikujejo od slovenskih. Izgovorne posebnosti. Moskovska in peterburška norma. Osnovni pojmi fonologije, nekatera sporna vprašanja fonološkega opisa ruščine.
Odnos med pisavo in izgovorjavo. Zapis ruščine v slovenščini: podomačenje in prečrkovanje. Osnovne intonacijske konstrukcije.