Urbana geografija

Urbana geografija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Rebernik Dejan

- Opredelitev mesta in urbanosti.
- Koncepti, teorije in razvoj urbane geografije.
- Urbanizacija in zgodovinski pregled razvoja mest.
- Sodobni procesi preobrazbe urbanih območij, suburbanizacija, counterurbanizacija, reurbanizacija.
- Mesto in okolica, mestne regije, mesta kot centralna naselja, vpliv mest na preobrazbo podeželja.
- Prostorska zgradba mesta, modeli prostorske zgradbe mest, prostorski razvoj in preobrazba mest.
- Morfološka zgradba mesta.
- Socialnogeografska zgradba mesta, procesi preobrazbe socialnogeografske zgradbe.
- Funkcijska zgradba mest, ekonomski modeli mestne zgradbe.
- Mesta in globalizacija. Gospodarski pomen mest, gospodarski razvoj in preobrazba mest, deindustrijalizacija in terciarizacija.
- Trgovina v mestu, decentralizacija trgovine v mestih, centralno poslovno središče.
- Promet in razvoj mesta, prometna politika in razvoj mest.
- Mesta v Tretjem svetu : Urbanizacija v Tretjem svetu. Gospodarske značilosti mest v Tretjem svetu. Revščina in slumi v mestih v Tretjem svetu.

- Carter, H., 1995. The Study of Urban Geography. London, Arnold, 420 str.
- Geografija Ljubljane. 2002. Pak, M. (ur.). Ljubljana, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete, 237 str.
- Hartshorn, T.A., 1992. Interpreting the City: An Urban Geography. New York, Wiley, 484 str.
- Hofmeister, B., 1994. Stadtgeographie. Braunschweig, Wesermann, 258 str.
- Lichtenberger, E., 1986. Stadtgeographie. Begriffe, Konzepte, Modelle, Prozesse. Stuttgart, Teubner, 280 str.
- Ljubljana. Geografija mesta. 2000. Gabrovec, M., Orožen Adamič, M. (ur.). Ljubljana, Ljubljansko geografsko društvo, Založba ZRC, ZRC SAZU, 297 str.
- Pacione, M., 2009. Urban Geography. A global perspective. London, New York, Routledge, 703 str.
- Pogačnik, A., 1980. Urbanistično planiranje. Ljubljana, VTOZD Gradbeništvo in geodezija, 311 str.
- Rebernik, D., 2008. Urbana geografija. Geografske značilnosti mest in urbanizacije v svetu. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 294 str.
- Vresk, M., 2002. Grad i urbanizacija. Zagreb, Školska knjiga, 252 str.