Uvod v filozofijo

Uvod v filozofijo

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Cerkovnik Borut, doc. dr. Petek Nina, prof. dr. Strahovnik Vojko, prof. dr. Šimenc Marjan

1. Zastavitev in smisel vprašanja, kaj je filozofija, ter konsekvence odgovora na to vprašanje. Odnos med filozofijo in drugimi znanostmi, odnos do religije, teologije in umetnosti skozi zgodovino in danes. Filozofija in interdisciplinarnost.
2. Prikaz glavnih zgodovinskih obdobij in tokov filozofije ter prostorov filozofiranja.
3. Panoramski prikaz različnih sodobnih filozofskih šol in različnih načinov filozofiranja.
4. Glavni problemi filozofije. Osnovni pojmi in filozofemi. Vprašanja resnice, spoznanja, ravnanja ipd. Filozofske discipline in možnosti filozofske sistematike.
5. Kaj pomeni branje in interpretiranje filozofskih besedil. Kaj je kritično mišljenje, kaj je filozofski dialog, kaj filozofska kritika.
6. Načini pisanja filozofskih besedil v zgodovini in danes.

Temeljna literatura/Required reading:
Platon, Teajtet, Zbrana dela I, Ljubljana 2009, str. 232 (154 E-155 D).
Aristotel, Metafizika, Ljubljana 1999, str. 7-11 (982a4-983a23).
Jean-Pierre Vernant, Začetki grške misli, Ljubljana 1986, str. 36-50, 61-100.
M. Heidegger, »Kaj je to filozofija«, v: Izbrane razprave, Cankarjeva založba, Ljubljana 1967, str. 382-408.
Thomas Nagel, Za kaj sploh gre?: Zelo kratek uvod v filozofijo, Ljubljana 1995.

Dodatno literaturo za enopredmetno smer določajo vsakokratni izvajalci. / Additional literature for Single Course
is determined individually by each teacher.