Uvod v splošno jezikoslovje

Uvod v splošno jezikoslovje

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Stopar Andrej

Vsebina

Umestitev jezikovnega sistema in različnih prenosniških zvrsti v širše področje znakovnih sistemov. Pregled zgodovine jezikoslovja od sofistične retorike v grški antiki do strukturalizma F. De Saussura. Razčlenitev jezikovnega sistema na jezikovne ravni in seznanitev z osnovnimi glasoslovja, oblikoslovja, skladnje, pomenoslovja in
pragmatike ter mejnih jezikoslovnih področij psiholingvistike in sociolingvistike. Splošno in protistavno izrazje.