Uvod v tehnike raziskovalnega dela

Uvod v tehnike raziskovalnega dela

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kavalir Monika, prof. dr. Komar Smiljana

Vsebina

Tehnike strokovnega pisanja:
Študenti se seznanijo z zakonitostmi in specifičnostmi izdelave strokovnih pisnih besedil. Študente se uvede v pravilno rabo znanstvenega aparata in orodij, ki so mu v pomoč pri delu. Študentom se predstavi postopnost pri raziskovalnem delu: priprava, opredelitev problema, zastavljanje ciljev, pregled literature, zbiranje in obdelava gradiva, diskusija in interpretacija rezultatov, zaključek. Ob tem se razvija študentova sposobnost samostojne analize in sinteze pridobljenih podatkov.

Tehnike javnega nastopanja:
Študenti se seznanijo z osnovnimi značilnostmi govora in razlikami med govorom in pisanjem. Posebna pozornost je namenjena različnim načinom in možnostmi priprave javne predstavitve strokovnega dela.
Seznanijo se s tehniko javnega govora. Spoznajo osnovne retorične spretnosti in načine argumentiranja v govornem diskurzu.