Kontakt

+386 1 2411 076
vojko.gorjanc@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

Med izpitnim obdobjem po predhodnem dogovoru v živo ali prek Zooma.

Na dopustu in v tem času nedosegljiv med vključno 28. 6. in 14. 7. 2024.

Kabinet

24

Oddelek za prevajalstvo

prof. dr. Vojko Gorjanc

Vojko Gorjanc je redni profesor za slovenski jezik na Oddelku za prevajalstvo in vodja oddelčne katedre za slovenski jezik. V zadnjih letih je bil aktiven pri vzpostavitvi Centra za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani. Pedagoško in raziskovalno se ukvarja s sociolingvistiko in kritično analizo diskurza, ki ju kombinira s korpusnojezikoslovnim metodološkim pristopom. Trenutno je njegovo osrednje raziskovalno zanimanje usmerjeno v vprašanje jezikovnih in jezikoslovnih ideologij, posebej standardnojezikovne ideologije in standardnojezikovne kulture ter razporeditve moči v diskurzu, posebej še v okviru tolmačenega diskurza.

 

Monografije

GORJANC, Vojko. Uvod v korpusno jezikoslovje. Domžale: Izolit, 2005. 163 str., graf. prikazi, tabele. Zbirka Zrenja. ISBN 961-6279-89-0.

MOREL, Alenka, GORJANC, Vojko. Skupnostno tolmačenje: slovenščina v medkulturni komunikaciji. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. 218 str., ilustr. Zbirka Razprave FF. ISBN 978-961-237-843-1. ISSN 2335-3333. 

GORJANC, Vojko. Nije rečnik za seljaka. Beograd: Biblioteka XX vek, 2017. 197 str., graf. prikazi. Biblioteka XX vek, 232. ISBN 978-86-7562-136-2.

Izvirni znanstveni članki

GORJANC, Vojko. Encoding heteronormativity in the target culture: Slovenian translations of The Merchant of Venice. Meta. 2012, vol. 57, no. 1, str. 145-158. ISSN 0026-0452. http://www.erudit.org/revue/meta/2012/v57/n1/1012746ar.html?vue=resume&mode=restriction, DOI: 10.7202/1012746ar

GORJANC, Vojko, KOCIJANČIČ-POKORN, Nike. We are not giving up: training public-service translators and interpreters in the economic crisis. mTm - A Translation Journal. 2013, vol. 5, str. 18-39, graf. prikazi. ISSN 1791-8421.

POPIČ, Damjan, GORJANC, Vojko. Prevodna dejavnost v jezikovni politiki in jezikovnem načrtovanju: od nacionalnega k nadnacionalnemu. Teorija in praksa: revija za družbena vprašanja. jul.-avg. 2014, letn. 51, št. 4, str. 583-599, 702. ISSN 0040-3598. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/TiP2014_4_PopicGorjanc.pdf.

GORJANC, Vojko. Slovenščina kot jezik tolmačenja: od mednarodnega okolja do skupnostnega tolmačenja. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. jul.-avg. 2014, letn. 51, št. 4, str. 620-635, 703, ilustr. ISSN 0040-3598. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/TiP2014_4_Gorjanc.pdf.

GORJANC, Vojko, FIŠER, Darja. Twitter in razmerja moči: diskurzna analiza kampanj ob referendumu za izenačitev zakonskih zvez v Sloveniji. Slavistična revija: časopis za jezikoslovje in literarne vede. [Tiskana izd.]. okt.-dec. 2018, letn. 66, št. 4, str. 473-495, ilustr. ISSN 0350-6894. https://srl.si/ojs/srl/article/view/2018-4-1-5.

POPIČ, Damjan, GORJANC, Vojko. Challenges of adopting gender-inclusive language in Slovene. Suvremena lingvistika. 2018, vol. 44, no. 86, str. 329-350, ilustr. ISSN 0586-0296. https://hrcak.srce.hr/214250, DOI: 10.22210/suvlin.2018.086.07.

LOGAR, Nataša, PERGER, Nina, GORJANC, Vojko, KALIN GOLOB, Monika, KOGOVŠEK ŠALAMON, Neža, KOSEM, Iztok. Raba slovarjev v slovenski sodni praksi. Teorija in praksa: revija za družbena vprašanja. jan.-feb. 2020, letn. 57, posebna št., str. 89-108, 172. ISSN 0040-3598. https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/tip/tip_pos_2020_logar_idr.pdf?sfvrsn=0.

Poglavja v monografiji

GORJANC, Vojko. Slovenačka jezička politika i odnosi društvene moći. V: POŽGAJ-HADŽI, Vesna (ur.). Jezik između lingvistike i politike. Beograd: Biblioteka XX vek, 2013. Str. 13-36. Biblioteka XX vek, 210. ISBN 978-86-7562-115-7.

GORJANC, Vojko. Tolmačenje za skupnost in vprašanje nadnacionalne odgovornosti. V: GORJANC, Vojko (ur.). Slovensko tolmačeslovje. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. Str. 120-132, ilustr. Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje. ISBN 978-961-237-595-9. ISSN 2335-335X. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/14/46/344-1.

BALAŽIC BULC, Tatjana, GORJANC, Vojko. The position of connectors in Slovene and Croatian student academic writing: a corpus-base approach. V: STARC, Sonja (ur.), JONES, Carys (ur.), MAIORANI, Arianna (ur.). Meaning making in text: multimodal and multilingual functional perspectives. New York: Palgrave Macmillan, cop. 2015. Str. 51-71, preglednice. ISBN 978-1-137-47729-3. 

GORJANC, Vojko, KREK, Simon, POPIČ, Damjan. Med ideologijo knjižnega in standardnega jezika. V: GORJANC, Vojko (ur.), et al. Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. Str. 32-48. Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje. ISBN 978-961-237-777-9. ISSN 2335-335X. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/15/47/482-1

ČIBEJ, Jaka, GORJANC, Vojko, POPIČ, Damjan. Vloga jezikovnih vprašanj prevajalcev pri načrtovanju novega enojezičnega slovarja. V: GORJANC, Vojko (ur.), et al. Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. Str. 168-181, tabele. Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje. ISBN 978-961-237-777-9. ISSN 2335-335X. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/15/47/498-1

GORJANC, Vojko. Je leksikografija lahko tudi queer?. V: SMOLEJ, Mojca (ur.). Slovnica in slovar - aktualni jezikovni opis. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. Str. 251-259. Obdobja, Simpozij, = Symposium, 34. ISBN 978-961-237-787-8, ISBN 978-961-237-788-5. ISSN 1408-211X. http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp34/zbornik%201/Gorjanc.pdf.

GORJANC, Vojko. Jezik(osl)ovna ideologija in jezikovna diskriminacija. V: POŽGAJ-HADŽI, Vesna (ur.), LJUBEŠIĆ, Marko (ur.), ZIHERL, Jerica (ur.). Ususret dijalogu: zbornik posvećen Mirjani Benjak. Novigrad; = Cittanova: Muzej - Museo Lapidarium; Pula: Filozofski fakultet, Sveučilište Jurja Dobrile; Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. Str. 281-290. ISBN 978-953-7608-25-5. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/159/255/4104-1

GORJANC, Vojko, FIŠER, Darja. Twitter discourse on LGBTQ+ in Slovenia. V: FIŠER, Darja (ur.), SMITH, Philippa (ur.). The dark side of digital platforms: linguistic investigations of socially unacceptable online discourse practices. 1st ed. Ljubljana: University Press, Faculty of Arts, 2020. Str. 36-55, ilustr. Translation studies and applied linguistics. ISBN 978-961-06-0307-8. ISSN 2335-335X. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/191/288/4962-1.

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu