Zgodovina ruskega jezika

Zgodovina ruskega jezika

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Babič Vanda, izr. prof. dr. Uhlik Mladen

Poglavitni problemski sklopi in vsebine:
- zunanja in notranja zgodovina jezika, problemi definicije knjižnega jezika za starejša obdobja
- periodizacija zgodovine ruskega jezika
- fonetične in morfološke značilnosti vzhodnoslovanskih jezikov proti ostalim slovanskim jezikom
- začetki pisnih spomenikov v zvezi s pokristjanjenjem Kijevske Rusije, različni tipi pisnih spomenikov
- različni pogledi na način jezikovnega sožitja cerkvene slovanščine in vzhodne slovanščine
- oris jezikovnega razvoja od 11. do konca 17. st.
- razhod vzhodnoslovanske jezikovne skupnosti v 14. st.
- interpretacija odlomkov besedil iz starejših obdobij: Ostromirov evangelij, Ruska pravda, Slovo o polku Igoreve, letopisi, novgorodska pisma na brezovem lubju, pisma Ivana Groznega, dela iz 17. st. itd.

К. В. Горшкова, Г. А. Хабургаев: Историческая грамматика русского языка. 2-е изд., испр. Москва: МГУ, 1997. COBISS.SI-ID - 3885922
Успенский, Б. А.; История русккого литературного языка (XI–XVII вв.), München 1987. 345 str. COBISS.SI-ID 164051203
Б. А. Успенский: Краткий очерк истории русского литературного языка (XI-XIX вв.). Москва: Гнозис, 1994. COBISS.SI-ID - 1373538
R. Nahtigal: Staroruski ep Slovo o polku Igoreve. Ljubljana: SAZU, Inšt. Za slovenski jezik, 1954. COBISS.SI-ID - 5414408
R. Nahtigal: Ruski jezik. Ljubljana, 1946. COBISS.SI-ID - 1135873
A.Derganc: Pokristjanjenje Rusije in zgodovina ruskega knjižnega jezika. Ob tisočletnici pokristjanjenja Rusije. Znanstveno srečanje – zbornik prispevkov, Ljubljana: Znansteni inštitut FF, 1990, 45 – 57. COBISS.SI-ID - 20031232
A.Derganc: Rusistika v delih R. Nahtigala. Obdobja 18. Ljubljana: Center za slovenščino …, 2002, 43-62. COBISS.SI-ID - 119136512
A. Derganc: Novejši prispevki k polemiki o avtentičnosti Slova o polku Igoreve. Slavistična revija. [Tiskana izd.], jan.-jun. 2007, letn. 55, št. 1/2, str. [389]-397. COBISS.SI-ID 761092
A. Derganc: Dvojina v novgorodskih pismih na brezovem lubju. Slavistična revija, okt.-dec. 2001, letn. 49, št. 4, str. [263]-273. COBISS.SI-ID 761092